Bendrojo lavinimo mokyklos istorijos kurso turinio klausimas istorikų metodininkų publikacijose XX a. 3–4 deš.

Ilze Šenberga

Santrauka


Šis straipsnis yra Istorijoje (2016, t. 102, Nr. 2) jau skelbto straipsnio Socialinių istorijos funkcijų klausimas Latvijos periodiniuose leidiniuose XX a. 3–4 deš. tęsinys. Straipsnyje aptariamos mokytojų istorikų nuomonės apie istorinės medžiagos pasirinkimo principus, jos išdėstymą pagrindinėje mokykloje bei jų įžvalgos apie nacionalinės istorijos vietą istorijos mokymo procese ir jos santykį su pasaulio istorija mokyklos programoje.

Esminiai žodžiai: nacionalinė istorija, pasaulio istorija, mokymo medžiagos pasirinkimo principai, mokyklos kurso turinys.

Santrauka

Straipsnis Bendrojo lavinimo mokyklos istorijos kurso turinio klausimas istorikų metodininkų publikacijose XX a. 3–4 deš. remiasi XX a. 3–4 deš. įvairiuose Latvijos žurnaluose spausdintomis publikacijomis ir yra straipsnio Socialinių istorijos funkcijų klausimas Latvijos periodiniuose leidiniuose XX a. 3–4 deš. tęsinys. Autorė daugiausia dėmesio skiria mokytojų istorikų aptartiems mokykloje dėstomo istorijos dalyko turinio klausimams, svarbiausios mokomosios medžiagos pasirinkimo principams, istorinės medžiagos turinio reikalavimams mokyklos programoje bei nagrinėja, kaip ji buvo perteikiama konkrečiuose vadovėliuose. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama mokytojų bendruomenės požiūriui į Latvijos istorijos vaidmenį, jos vietą mokykliniame istorijos kurse, aptariami požiūriai, koks turėtų būti pasaulio istorijos ir Latvijos istorijos santykis mokyklos programoje.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2016.10


Visas tekstas:

PDF (English)