1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys

Hektoras Vitkus

Santrauka


Šiuo tyrimu, remiantis statistine bibliografinių duomenų analize bei taikant turinio analizės (content analysis) ir struktūralistinės naratologijos metodus, siekiama nustatyti 1914– 1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytų Prūsijoje publikavimo dinamiką ir ištirti jų turinio kaitos tendencijas. Didžiojo karo Rytprūsiuose atsiminimai nei turinio, nei publikavimo dinamikos požiūriais iki šiol nebuvo nagrinėti, todėl atliekant šį tyrimą atsirado galimybė išskirti ne tik vyraujančius su Didžiojo karo Rytprūsiuose atminimo tematika susijusius siužetus, bet ir atskleisti pastarųjų siužetų cirkuliavimo dinamiką Vokietijos publicistikoje.

Esminiai žodžiai: Rytų Prūsija, Didysis karas, atsiminimai, publikacijos, naratyvai, dinamika.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.03


Visas tekstas:

PDF