Istorinio raštingumo ugdymo turinys Lietuvos ir užsienio šalių teorinėje didaktikoje ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose

Martynas Maniušis

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas istorinio raštingumo turinys ir jo atitiktis šiandieninėse Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose istorijos ugdymui keliamiems reikalavimams. Siūloma nauja paradigma, atitinkanti mokyklinio Bendrųjų ugdymo programų turinį, padės siekti istorinio raštingumo kaip ugdymo(si) rezultato. Remiantis šiuolaikinių užsienio ir Lietuvos istorijos didaktikos tyrėjų darbais, Lietuvos bei užsienio šalių (Australijos ir Kanados) istorijos ugdymo programomis, nagrinėjamas istorinio raštingumo turinys ir pateikiama istorinio raštingumo ugdymo programų reikalavimų lyginamoji analizė.

Esminiai žodžiai: istorinis raštingumas, istorinė sąmonė, istorinis mąstymas, ugdymo turinys, ugdymo programos.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.11


Visas tekstas:

PDF